site creation software


兒童牧區

Children's Sunday School 

Mobirise

兒童主日慶典


每週日早上10:00


區牧:黃淑惠 姊妹 0986-773-571

高雄錫安堂後站教會
會址:
高雄市三民區九如二路366號5樓


聯絡方式 :
Email: kszionch@gmail.com          
電話: (07)315-5571                    
傳真: (07)315-5573

法人登記簿:
第11冊153頁第577號
戶名:
財團法人高雄市基督教會錫安堂
中國信託商銀三民分行118540018855
銀行代號822 郵政劃撥:42063123
統編:17000742